на головну/main page
Ми є відкритими для пропозицій співпраці у реалізації проектів. Для реалізації наших цілей, у нашій організації працюють 6 постійних співробітників і близько 50 українських волонтерів, які працюють у форматі part - time.Для ефективної роботи ми створили гнучку і сильну організаційну структуру, що дозволяє залучати до роботи у проектах висококваліфікованих співробітників. Для досягнення місії організації, ми створили ряд партнерських відносин з українськими та європейськими НУО. ГЦ «Ділові ініціативи» має налагоджену співпрацю з громадськими організаціями України, Польщі, Румунії, Словаччини, з органами влади та представниками місцевого самоврядування різних міст, бізнесом в області і районах. За 10 років діяльності ми реалізували понад 30 проектів соціально-економічного спрямування. Організація є відомою та має солідну репутацію. Проекти, які виконує організація направлені на демократизацію, зростання підприємництва, економічний розвиток регіону, становлення громадянського суспільства, налагодження партнерства між громадою, бізнесом і владою. Організація є членом координаційної Ради з питань підприємництва при обласній державній адміністрації, членом Ради підприємців при голові обласної державної адміністрації, Ради з туризму Карпатського регіону, членом всеукраїнської сітки центрів європейської інформації та членом консорціуму українських жіночих організацій. Існує тісна співпраця, на підставі – меморандуму про співробітництво, з обласною державною адміністрацією, мерією, Національним технічним університетом нафти і газу. Наша організація підтримує дружні стосунки з представниками засобів масової інформації. Основними засобами діяльності організації є: навчальні курси, тренінги, семінари, консультації, блоги, видавництво, публікації, "гаряча лінія", радіо-телемости та передачі, круглі столи, брейн–стормінги, форуми громадянських ініціатив, круглі столи, громадські слухання, конференції. Співробітники нашої НУО пройшло багато тренінгів для поліпшення своїх професійних навичок. Періодично, в залежності від обсягу та змісту роботи, до участі в роботі, запрошуються інші спеціалісти, фахівці конкретних напрямків. Фінансову стійкість НУО Громадського центру "Діловий ініціативи" можна охарактеризувати за допомогою його успішної роботи, ща забезпечує можливість безпечного зберігання і управління ресурсами для ефеткивного та послідовного виконання своєї місію протягом довгого періоду без надмірної залежності від якогось єдиного джерела фінансування.
We are opened for collaboration and partnership. For realization of our objectives in our NGO are working 6 employees and about 50 part - time ukrainian volonteers. For effective work we built flexible and strong organisation structure, which is able to involve to the projects work highly qualified staff. In order to achieve organisation's mission we have created partnerships with range of ukrainian and european NGO's, representatives of local authorities of different cities,representatives of business in the region and districts. Over 10 years of activity we have implemented over 30 socio-economic projects.The organization is well-known and has a solid reputation. Projects which are carried out by our organization are aimed at democratization, growth of an entrepreneurship,economic development of the region,formation of a civil society, establishing partnership relations between community, business and government. Our organization is a member of coordinating board on entrepreneurship at Oblast State Administration,Tourism Board of Carpathian region, a member of European Information Centers network in Ukraine and a member of Consortium of Ukrainian Women's Organizations. We have a close cooperation,which is based on - a memorandum of cooperation, with Oblast State Administration,city mayoralty and National Technical University of Oil and Gas. Our organization maintains friendly relations with mass media. The main tools of the organizations activity are: training courses, seminars, consulting, blogging, publishing, publications,"hotline", radio and video teleconferencing, round tables, brain-storming, forums on civic initiatives, round tables, public hearings. Employees of our NGO passed many trainings to improve their professional skills. Occasionally,depending on work, we invite other experts, specialists of specific areas. Financial Sustainability of NGO Public center "Business initiatives " could be characterized by it successful work, what insures ability to secure and manage sufficient resources to enable it to fulfill its mission effectively and consistently over time without excessive dependence on any single funding source.