на головну/main page
Місією нашої організації є: вдосконалення процесів демократизації в Україні,підтримка соціально-економічного розвитку в регіоні, розвиток бізнесу,формування громадського та міжсекторального партнерства. Цілі організації відповідають її місії та пов'язані з виконанням різноманітних проектів. Основні завдання: поліпшення бізнесових та підприємницьких навичок громадян, сприяння бізнес-освіті та розширенню правової свідомості громадян,соціально-економічний розвиток регіону, побудова громадянського суспільства,відстоювання прав людини та демократичних цінностей.Орієнтація на європейську інтеграцію. Спеціалізація: реалізація та проведення спеціалізованих навчальних програм,курсів і семінарів на економічну, бізнесову, соціальну та правову тематики;організація і проведення науково-практичних, методичних та інших конференцій, симпозіумів, круглих столів; організація і проведення бізнес-консультування, юридичних консультацій, проведення маркетингових, наукових та соціологічних досліджень.
The mission of our organization is: improvement of democratization processes in Ukraine, support of social and economic growth in the region, business - developing, formation of public and inter-sectoral partnership. Objectives are related to the mission and connected with realization of different social projects. Primary goals: Improving business and entrepreneurial skills of citizens, promoting business education and the expansion of the legal consciousness of citizens, social and economic development of the region, building civil society, upholding human and democratic values. Focus on European integration. Areas of expertise: Realization and conduction of specialized training programs, courses and seminars on economic, business, social and legal issues; organization and conduction of scientific, practical, methodical and other conferences, symposia, round tables;organization and conduction of business advice, legal advice; conducting marketing,scientific and social researches.